Programma

Enkele van mijn concrete voorstellen:

 • free internet voor iedereen in Beringen;
 • kinder- en naschoolse opvang uitbreiden en verbeteren;
 • ouderenopvang organiseren;
 • ondernemen stimuleren en vergemakkelijken.

Ons programma, haalbaar én betaalbaar!

CULTUUR

Scheppen van een klimaat waaronder burgers zich op alle vlakken vrij kunnen ontplooien.

Het Casino van Beringen moet terug dé cultuurtempel worden van weleer, met overdag betaalbare producties voor senioren en schoolvoorstellingen en 's avonds een gevarieerd aanbod. Deze unieke locatie heeft tal van mogelijkheden; we moeten deze benutten.
 
Een liberaal cultuurbeleid creëert de voorwaarden waarbinnen iedereen zelf en met respect voor de ander op zijn/haar manier aan cultuur kan deelnemen.   De permanente uitbouw van een breed, kwaliteitsvol en hoogstaand cultureel aanbod verdient dan ook de volle steun en aandacht van het lokale beleid.  Niet alleen het vergroten en verbreden van cultuurparticipatie en cultuurspreiding, maar ook de mogelijkheden tot cultuurcreatie moeten daarbij een aandachtspunt zijn.  Het stedelijk cultureel leven moet de nodige slagkracht krijgen om de hele omliggende regio te bereiken en te betrekken :

 1. Meer aandacht voor repetitielokalen voor toneel, koren , harmonies, ateliers voor kunstenaars door o.a. herbestemming van leegstaande panden, zelfs kerken
 2. Structurele samenwerking tussen cultuur en onderwijs : culturele instellingen stemmen aanbod af op onderwijsprogramma’s en onderwijsinstellingen geven aan wanneer cultuur een rol in het onderwijs kan vervullen (schoolvoorstellen).
 3. Uitbouwen van een activiteitenloket onder toezicht van de cultuurdienst : organisatoren van allerhande activiteiten moeten terecht kunnen op 1 loket voor al hun vragen, vervullen van de nodige formaliteiten, aanvragen vergunningen, subsidies.  Bij dit loket kan men eveneens een inventaris van alle beschikbare gemeente- en privézalen, inclusief de gegevens van de contactpersonen opvragen.
 4. Overleg en samenwerking met regio voor de invulling van programma.
 5. Toepassing van de modernste technieken, o.a. HD Beamer,

JEUGD

Investeren in de jeugd is investeren is investeren in de toekomst.

Mark wil samen VLD wil de jeugd stimuleren om zelf initiatieven te nemen door het bestaande en nieuwe aanbod te coördineren, stimuleren, ondersteunen en communiceren.

 1. Openstaan en inspelen op nieuwe trends, evoluties en verzuchtingen van de jongeren (vb. via sms of email jongerenactiviteiten  bekend maken)
 2. Minder papierwerk voor jeugdverenigingen
 3. Meer inspraak van de jongeren, het volstaan niet meer om pro forma een jeugdgemeenteraad samen te stellen opdat de schijn van het tegendeel kan hooggehouden worden. Actieve vormen van informatie en participatie over en in het beleid is hiervoor noodzakelijk. De VLD is daarom voorstander van gemeentelijk stemrecht op 16.
 4. De jeugd is geen homogene groep, een goed jeugdbeleid moet daarom inspelen op de uiteenlopende vragen en behoeften van de jongeren : logistieke ondersteuning, repetitieruimtes, toegankelijke ICT, lokale uitgaansmogelijkheden (jeugdhuizen en fuifzalen).
 5. Voldoende, veilige en goed onderhouden speelruimtes.
 6. Uitbouw van jeugdaccomodatie in Tervant.

De VLD is  in de overtuiging dat men voor de jeugd moet werken met doelgroepen :

 1. kinderen tot 11/12 jaar
 2. tieners van 12 tot 16 jaar
 3. jongeren van 16-25 jaar

Iedere groep heeft nood aan specifieke begeleiding en het beleid zou zich hierop moeten aanpassen.  Wij erkennen wel het degelijke jeugdwerkbeleid, gericht naar alle jeugdverenigingen doch het jeugdbeleid dient opgesplitst te worden in deze doelgroepen.
Wij vinden trouwens dat er in Beringen meer aandacht moet gaan naar de doelgroep tieners.

Een goed werkende jeugddienst dient jeugdzaken integraal aan te pakken ( o.a. meer sportieve en (multi)culturele items aan bod laten komen) evenwel met steeds in het achterhoofd dat een gemeentelijk activiteitenaanbod aanvullend moet zijn en geen concurrentie mag zijn van particulier initiatief.

Opstarten van een goed uitgebouwde, aantrekkelijke eigen website (= forum om jeugd te stimuleren en te prikkelen om zelf meer initiatief te nemen)

Inleggen van speelpleinbussen (verlofperiodes) : veiliger en een grotere participatie

Verkeersveiligheid rond speelpleinen en jeugdhuizen verbeteren

En ja, indien evenementenhal tot de mogelijkheden behoort, moet dit best regionaal bekeken worden.  Vandaag is er trouwens al een kantonaal overleg bij grote fuiven en optredens.

SPORT

Sport: Een bijdrage tot ieders gezondheid.

Iedereen moet aan sport kunnen doen en daarom is een algemeen-recreatief beleid belangrijk. De sportaccomodaties in elke deelgemeente zorgen hiervoor, maar kunnen nog meer gepromoot worden. Ook tijdens de winterperiode moet men kunnen sporten door het openstellen van gemeentelijke- en schoolaccommodaties voor indoor en outdoor sporten gedurende de verlofperioden, weekends, en avonduren

 1. Samenwerkingsverbanden stimuleren tussen clubs, scholen en de gemeente en tussen clubs onderling.
 2. De gemeente moet clubs met een kwaliteitsvolle werking extra steunen, vooral voor hun jeugdwerking.
 3. De relatie tussen sport en onderwijs moet worden uitgebouwd om een sportaanbod te creëren gedurende de schoolvakanties teneinde rondhanggedrag te verminderen.
 4. Opstellen van gemeentelijke kalender van sportmanifestaties en publiceren in B magazine en website.
 5. Uitbouwen van het “Grizzly project” (sport en recreatie voor 30+) Sport meer bereikbaar maken voor alle leeftijden.
 6. Objectiviteit verzekeren bij verdeling van subsidiegelden voor jeugdsporten.
 7. Degelijke, nieuwe zweminfrastructuur met voldoende mogelijkheid tot competitiesport, liefst met regionale uitstraling.
 8. Zwemmen aan Paalse Plas moet kunnen op warme dagen.
 9. Bijkomende Finse piste – park van directeurswoning

SOCIAAL BELEID

Het sociaal beleid dient erop gericht te zijn dat het WELZIJN (zich goed voelen in zijn vel) van alle burgers  in onze stad erop verbetert en dit op zoveel mogelijk vlakken. Vertrekkend van het feit dat er al een heel netwerk bestaat van instellingen en diensten en privé-iniatieven, naast de stedelijke sociale dienst en het O.C.M.W. is de VLD van mening dat ook op sociaal vlak nog vele zaken kunnen verbeterd en verfijnd worden,z oals ondermeer en in het besef dat deze lijst zeer onvolledig is :
      - Een nog intensere samenwerking tussen de sociale dienst en het O.C.M.W.,met een duidelijkere afbakening
      - Betere samenwerking tussen Politie , Sociale diensten en andere diensten met het oog op een goede doorverwijzing naar juiste diensten.
      - Toegankelijkheid handelszaken stimuleren door middel van premies en begeleiding van handelaars die iniatieven in die zin willen nemen.
- Senioren (ervaringsdeskundigen) stimuleren actief deel te nemen aan het sociale leven door vrijwilligerswerk zonder al te veel administratieve rompslomp, boodschappendienst, mindermobiele centrale enz.. en alzo vereenzaming tegen te gaan
- Mobiliteit en veiligheid verbeteren door betere stoepen en fietspaden en waar nodig betere straatverlichting
- Aanmoedigen van sociale controle door zelf zaken, toestanden, problemen te melden desnoods via wijkagent, postbode of andere vertrouwensmensen ,met terugmelding van het gevolg dat eraan werd gegeven (gebeurt tot op heden te weinig)
-Verder stimuleren van trajectbegeleiding en samenwerking met de bestaande privé-iniatieven  met het oog op tewerkstelling van burgers die moeilijk aan werk geraken .
-De kinderopvang nog flexibeler maken door het bevorderen van privé-initatieven. Het aanbod moet absoluut verhoogd worden!
-Kooprecht van sociale woningen mee stimuleren.

MULTICULTURELE SAMENLEVING

Wie vrijheid zegt, zegt diversiteit.  Ruimte voor verschil in een vrije samenleving, in een groeiend Europa en een globaliserende wereld met steeds meer mobiliteit neemt de diversiteit onstuitbaar toe. Dit proces is niet zonder problemen en vraagt flexibiliteit van elkaar.  De VLD staat voor een moderne, liberale en democratische  samenleving waarbij iedereen kansen krijgt om zich te emanciperen en actief kan participeren..  De VLD wijst om duidelijke reden een samenleving af waar mensen in cultureel-etnische groepen naast elkaar leven, want zo worden mensen opgesloten in hun getto.

 1. Wederzijds respect voor cultuur en religie tot op het punt waar de veiligheid en vrijheid van anderen in het gedrang komt.
 2. Stimuleren om actief mee te doen binnen de lokale samenleving, binnen het verenigingsleven.  Verenigingen die de emancipatie- en integratiegedachte in de praktijk brengen verdienen alle steun.  Verenigingen daarentegen die segregatie aanmoedigen en bijdragen tot het op zichzelf terugplooien van mensen in hun eigen culturele gemeenschap moeten niet op onze steun rekenen.
 3. Creatief werken aan een gezonde mix waar de diversiteit van de bevolking wordt weerspiegeld in de hele samenleving.
 4. Migranten onthalen met gerichte informatie opdat zij zich snel eigen maken aan de lokale regels. (onthaalbrochure voor nieuwkomers hetwelk een goed overzicht geeft waar ze zich moeten aan houden en waar ze terecht kunnen voor alle mogelijke zaken)
 5. Huwelijken worden nog te veel gesloten met “opgedrongen” partners.  Dit heeft tot gevolg dat steeds eerste generatiemigranten blijven toekomen met al de problemen van dien.  De VLD dringt er op aan dat de Belgische wetten zo snel mogelijk aangepast worden aan de Europese richtlijnen.

 

TEWERKSTELLING, HANDEL EN INDUSTRIE

Het zijn ondernemers die banen scheppen.  Ook het lokale bestuur draagt de verantwoordelijkheid om een goed ondernemersklimaat te waarborgen voor groten en kleine ondernemingen en vooral voor potentiële nieuwe ondernemers.  Het gemeentebestuur heeft hiervoor een aantal belangrijke sleutels in eigen handen.

 1. Snelle en vlotte afhandeling van dossiers
 2. Opstarten van een unieke gegevensverzameling waardoor bedrijven slechts éénmalig dezelfde informatie moeten doorgeven.  Taak voor ondernemersloket en een adviesraad lokale economie.
 3. Nieuw ondernemerstalent ondersteunen door oprichting van bedrijvencentra te ondersteunen.
 4. Er is een duidelijk tekort aan bedrijvenzones : Uitbreiden van bedrijventerreinen : Tervant, Lossing. Lokaal bedrijvenzone Kasteletsingel
 5. Centrumversterkend stadskernbeleid voeren : opstellen structuurplan Beringen-Centrum, meer samenwerken met privé-initiatief  via het Autonoom Gemeentebedrijf waardoor men veel sneller tot invulling kan komen, “kankervlekken”in centra, die dodelijk zijn voor handelaars, versneld aanpakken.
 6. Overleg tussen werkgevers en scholen mee begeleiden en verbeteren o.a. via meer jobbeurzen en gerichte bedrijfsbezoeken.
 7. Bereikbaarheid algemeen verbeteren
 8. Verlagen van de fiscale druk

TOERISME

 1. Via website : virtueel toeristisch loket
 2. Uitstraling algemeen verbeteren, vooral op bovenlokaal niveau :

-     Samenwerking stimuleren tussen het natuureducatiecentrum en het Fonteintje :     dagvullend voor kinderen       van de lagere school voor heel Vlaanderen
-  Tijdens zomermaanden zijn er in alle deelgemeenten voldoende initiatieven en evenementen om         dagtoerisme te promoten  (met dank aan VZW Toerisme), oplossing voor gelijktijdig Paal op Stelten en    Beringen Kermis dringt zich evenwel op.
-     Samenwerking tussen horeca, stadsbestuur en vzw toerisme verbeteren via oprichting denktank met als doel aantrekkelijkheid en uitstraling verbeteren.
-   Verblijfstoerisme stimuleren, fietspadenroutes nog verder uitbouwen, bijkomende hotelaccomodatie mee            onderbouwen : overnachting fietstoerisme, 2-daagse mijnmuseum e.a.

BELANG VAN DORPSKERNEN IN BERINGEN

Via verdere inbreiding de kernen verdichten, gezelliger maken.
De dorpskernen moeten de nodige plaats voorzien voor onze vergrijzende bevolking.
De grootst mogelijke flexibiliteit moet mogelijk zijn voor de uitbouw van woon- en zorgcentra in onze kernen, al dan niet in een PPS (Publiek Private Samenwerking).
Op deze manier willen wij de nodige buffers voorzien om ook in de toekomst kwalitatieve seniorenzorg aan te bieden.
Er bestaat vandaag in de meeste kernen een behoorlijk aanbod van conveniency (bakker, slager, kruidenier, horeca), dit mag niet verloren gaan en moet ondersteund worden.
Ons idee van het inleggen van een lusbus (2 bussen die permanent door onze gemeente rijden en om het half uur de belangrijkste plaatsen van onze gemeente aandoen) heeft het niet gehaald gezien het “alleenrecht” om zulks uit te baten van “de Lijn”.  Vandaar ons nieuw voorstel : bereikbaarheid van de centra verhogen via meer gebruik van belbus : wij staan er voor open om vb voor ieder gezin een aantal gratis ritten per jaar aan te bieden.
Netheid van de centra verbeteren door een vaste ploeg enkel de centra te laten aanpakken.
Onze gemeente dient zich niet te meten met grotere steden en moet, door het verder uitbouwen van attractieve, kleinere centra een goede woonkwaliteit garanderen.

OPENBARE WERKEN

Op vlak van uitrusting, kwaliteit en volledigheid  van ons wegennet scoort onze gemeente in vergelijking met de rest van Limburg bijzonder goed.
Toch blijft het ook in onze gemeente van groot belang om de nog steeds bestaande knelpunten aan te pakken.
De VLD wil een lokaal “minder-hinder” beleid door nog meer overleg tussen gemeenten met betrekking tot wegwerkzaamheden, maar ook beter overleg met nutsbedrijven .
Digitaal in kaart brengen van het openbaar domein, riolen en alle nutsleidingen in de ondergrond : veiligheid garanderen, burgers en ondernemers efficiënt informeren.
Beloningssysteem voor aannemers die vroeger dan gepland de werf rond krijgen.
Een zo efficiënt mogelijke waarborgregeling voor zelfstandigen die grote hinder ondervinden van wegwerkzaamheden.

 

RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER

De VLD wil een gemeente waar(op) je kan bouwen en wonen in een duurzame leefomgeving.
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Beringen zit goed in elkaar, laat er ons werk van maken en het niet interpreteren als een zoveelste studie.
Activeren van grondregie en het Autonoom Gemeentebedrijf moet hiervoor gebeuren waardoor men versneld tot realisaties kan komen.
Lokaal woonbeleid moet rekening houden met de veranderingen in de samenleving zoals vergrijzing, co-ouderschap, alleenstaanden van alle leeftijden.
Kooprecht op de eigen sociale woning aanmoedigen. 
Aanbod aan huurwoningen vergroten via het sociaal verhuurkantoor.
Bestaande groene zones behouden en waar mogelijk uitbreiden

Daar waar men vaststelt dat meer dan 75% van de automobilisten de toegelaten snelheid overschrijdt moet de gemeente de weg herinrichten door ofwel automobilisten aan te zetten tot trager rijden, ofwel een hogere snelheid veilig toe te laten.
Netwerk aan veiligere fietspaden vervolledigen, speciale aandacht aan in orde stellen van bestaande fietspaden.
Hiervoor zouden de middelen uit het federaal verkeersveiligheidsfonds lokaal besteed mogen worden en liefst zoveel mogelijk in veilige verkeersinfrastructuur. Huidige verdeling is onaanvaardbaar.
Parkeren is en blijft gratis in elke kern.
Verkeerschaos van borden voorkomen.

MILIEU

Wat afvalproblematiek betreft blijft VLD het principe hanteren van “de vervuiler betaalt”
Het afvalbeleid moet gericht worden op voorkoming.
Verder werk maken van rationeel energiegebruik – bestaande premiestelsels beter promoten.
92% van onze gemeentewegen zijn reeds voorzien van degelijke riolering.  Hiermee behoort onze gemeente tot de top van Limburg. In toekomst, om grondwaterpeil in stand te houden zal er meer aandacht moeten uitgaan, bij o.a. verlenen van bouwvergunningen, naar waterdoorlatende materialen.  In dit opzicht zal er met rioleringswerken steeds uitgegaan worden van gescheiden opvangen van water.
De milieudiensten voldoende ondersteunen opdat zij efficiënt, versneld en naar behoren hun dossiers kunnen afhandelen.

FINANCIEN

Koken kost geld en onze gemeente slaagt erin om met minder middelen dan vergelijkbare gemeenten rond te komen.
Nog meer realiseren in Beringen is onze allergrootste wens. Maar dit alles moet kunnen gebeuren in een gezond en rationeel financieel klimaat. Mark wil de belastingstelsels van Beringen verder stroomlijnen en vereenvoudigen. Waar de mogelijkheden zich voordoen willen we samenwerken met privé-bedrijven of overgegaan tot publiek-private samenwerking. Gemeentelijke belastingen vervangen we waar mogelijk door retributies (voor wat hoort wat).

Wij willen  komen tot een beter, burgervriendelijker en een spaarzamer bestuur.

Beringen… een droomgemeente?

Er is nog heel wat werk voor de boeg!

Nochtans zijn er zeker en vast grote troeven aanwezig om de toekomst rooskleurig te zien :
Er wordt werk gemaakt van bijkomende industrieterreinen.  De goede strategische ligging, in de nabijheid van 2 (nog niet verzadigde) autosnelwegen, het Albertkanaal en de spoorwegen, zal ons verzekeren van een snelle invulling.  De tewerkstelling zal dit zeer zeker ten goede komen.
Het Structuurplan Vlaanderen heeft onze gemeente gerehabiliteerd : wij zijn terug kleinstedelijk gebied met diverse voordelen van dien voor de toekomst.
In diverse centra zijn nog heel wat inbreidingsmogelijkheden. 
Algemene bemerkingen :

 1. Ondanks de titel van stad en ondanks het gemis aan een commercieel centrum is het voor iedereen hier aangenaam wonen.  Onze burgers willen niet de drukte van een echte stad maar willen wel de nodige winkels in hun nabijheid en die zijn er.
 2. Onze burgers willen een redelijke ontsluiting van de centra, geen uren moeten zoeken naar parkings, dure parkeerplaatsen betalen, niet eindeloos in files staan, bij ons kan dit nog.

VLD: Je blik op de toekomst!


Mark De Zutter